Vicadi tổng kết SXKD năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

vicadijsc-tong-ket-2015-01
vicadijsc-tong-ket-2015-01
vicadijsc-tong-ket-2015-01
vicadijsc-tong-ket-2015-01
vicadijsc-tong-ket-2015-01
vicadijsc-tong-ket-2015-01
vicadijsc-tong-ket-2015-01